Enxundia

3 Definitions found.

Morphosyntactic classification

Enxundia é um Verbo, presente do indicativo 3a pessoa singular de enxundiar;
Enxundia é um Verbo, imperativo 2a pessoa singular de enxundiar;

Flexão de enxundiar.
1. Que engorda.
2. Ceva, alimenta.

Ex1. O jovem enxundia.
Ex2. Ele se enxundia.
  


Pessoa que está engordando; ficar gordinha

Mulher enxudiosa, mulher gordinha;
Rapaz enxudioso, rapaz gordinho
  

Alimentar,engordar.

Enxundiar é um verbo transitivo direto que deriva de enxúndia.
  


Other informations about Enxundia:

Words with 8 Letters
The Word Enxundia pode ser uma gíria/informal/sigla
The Word Enxundia has 8 Letters
The Word Enxundia has 4 vowels - e u ia
The Word Enxundia has 4 consonants - nx nd
The Word Enxundia inverted: Aidnuxne
Reverse Search Onomasiological by Enxundia
Visualize Enxundia

1 page - 3 Definitions