Kakkoii

1 Definition found.

Quando um menino é fofo ou quando usa palavras fofas.

Nossa, para de ser kakkoii!
  


Other informations about Kakkoii:

Words with 7 Letters
The Word Kakkoii pode ser uma gíria/informal/sigla
The Word Kakkoii has 7 Letters
The Word Kakkoii has 4 vowels - a oii
The Word Kakkoii has 3 consonants - k kk
The Word Kakkoii inverted: Iiokkak
Reverse Search Onomasiological by Kakkoii
Visualize Kakkoii

1 page - 1 Definition