Ma bae

1 Definition found.

A tradução direta de "ma bae" seria "meu bebê" sendo "ma" uma contração de "my".

Te amo, ma bae.
  


Other informations about Ma bae:

Words with 6 Letters
The Word Ma bae pode ser uma gíria/informal/sigla
The Word Ma bae has 6 Letters
The Word Ma bae has 3 vowels - a ae
The Word Ma bae has 3 consonants - m b
The Word Ma bae inverted: Eab am
Reverse Search Onomasiological by Ma bae
Visualize Ma bae

1 page - 1 Definition