Raiou

By (SP) in

Meaning of Raiou:

Surgir,reluzir,despontar no horizonte.


Usage example of the word Raiou:

raiou a liberdade