Xardoso

1 Definition found.

Significa o mesmo que sardoso ou sardento.

Ele é muito xardoso.
  


Other informations about Xardoso:

Words with 7 Letters
The Word Xardoso has 7 Letters
The Word Xardoso has 3 vowels - a o o
The Word Xardoso has 4 consonants - x rd s
The Word Xardoso inverted: Osodrax
Reverse Search Onomasiological by Xardoso
Visualize Xardoso

1 page - 1 Definition